41. ANTONIUSFEST Sonndig, den 21. Januar 2018

41. ANTONIUSFEST Sonndig, den 21. Januar 2018

41. ANTONIUSFEST Sonndes, den 21. Januar 2018

Sonndes, den 21. Januar 2018 invitéiert de Männerchouer Helzen-Houfelt-Weiler op hirt 41. Antoniusfest.
10.30 Auer, Mass gesonge vun der Chorale Ste. Cécile Housen.
D’Festpredigt gëtt gehalen vum Här Paschtouer Henri Hamus.
Dono Kënnbäckstee am flotte Kader beim Holzfeier mat Glühwäin an Antoniusdrëpp.
D’Spezialitéite vum Schwäin, Träipen, Ham ginn am Veräinssall zu Helzen servéiert.
Reservéiert är Plazen bis den 15.Januar 2018 um Tel. 99 41 88 oder iwer chorale@hhw.lu
mam Vermierk ,,Antoniusiessen” fir 26 Euro pro Persoun op de Konto
CCRALULL IBAN LU18 0090 0000 0005 9527