Duarrefkonveniat – Retrouvailles villageoise

Duarrefkonveniat – Retrouvailles villageoise

Duarrefkonveniat van den Dierfer: Helzen, Houfelt a Weiler
Retrouvailles villageoise des localités Hachiville, Hoffelt et Weiler

Samsdig, den 28. September 2013 – Samedi le 28 septembre 2013

Konveniat