Visit vun der Parkierch vun HELZEN

Visit vun der Parkierch vun HELZEN

Sonndes, den 9. November 2014 vu 16:30 bis 18:00 Auer mam Schwéierpunkt: den Helzer Schnëtzaltoer.